ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินการติดตามและประเมินผล การดําเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

ซึ่งได้รับผิดชอบโครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการ PM 2.5 ด้วยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพจากจุลินทรีย์จาวปลวกและภูมิปัญญาชาวบ้านในการย่อยสลายตอซังข้าว สำหรับเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น