วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ได้รับเกียรติจากสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ เขต 2 ในการเป็นวิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาทักษะการอ่านขั้นสูงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นการพัฒนาวิทยากรแกนนำที่จะไปขยายผลให้กับคณะครูในเขตการศึกษาต่อไป

ความคิดเห็น