โครงการจากพี่สู่น้องปรองดองสามัคคี ไมตรีครุศาสตร์ กิจกรรมโครงการจากพี่สู่น้องปรองดองสามัคคี ไมตรีครุศาสตร์ สู่การเป็นวิศวกรสังคม ประจำปีการศึกษา 2566

ในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น