เข้าอบรมการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หงส์พันธ์ ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564

 

ความคิดเห็น