เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือและร่วมพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ และการสำรวจสถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดยใช้ ESPReL Checklist ในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี และอบรมออนไลน์ (Zoom Meeting) ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2564 

ความคิดเห็น