ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เข้าร่วมสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์

ความคิดเห็น