เข้าร่วมโครงการติดตาม ประเมินผลจากการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการคณะครุศาสตร์ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564  ออนไลน์

ความคิดเห็น