วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00-16.30 น.

เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4889921024401015&id=100001494985570

ความคิดเห็น