การพัฒนาตนเองเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก ดังนั้น เพื่อให้เกิดความรู้ที่เพิ่มพูนจึงต้องหาเวลาในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

ความคิดเห็น