เข้าร่วมการอบรมวิทยากรแกนนำส่งเสริมความเป็นพลเมือง โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

วันที่ 30 มิถุนายน 256 พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมศิริวชญากร 1 ชั้น 2 อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น