#การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครั้งที่ 3
| ในวันที่ 29 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ที่ห้องสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการฯ ได้จัดกิจกรรมการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบูรณาการฯ ครั้งที่ 3 ที่ ห้องสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ฯ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีงานบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตรวจเยี่ยมห้องสอบสัมภาษณ์ออนไลน์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการฯ โดยมีผู้สมัครโครงการฯ อย่างล้นหลาม
🔴 โดยมีละเอียดของการรับสมัคร ดังนี้

ความคิดเห็น