ผู้วิจัย

อรนุช ศรีคำ 1 / วิไลวรรณ ศิริเมฆา2 / สินีนาฏ วัฒนสุข3 บรรพต วงศ์ทองเจริญ4 / คำจันทร์ ร่มเย็น5 / สาธิตา จอกโคกกรวด6

บทคัดย่อ

การศึกษาการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนให้บุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนานักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาของกาดำ เนินงาน ด้านการวิจัยใน ชั้นเรียนของครู นำ เสนอแนวทางการพัฒนาครูด้านกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน และศึกษาผลการ พัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนของครู กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอน ที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การวิจัยในชั้นเรียน จำ นวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินงานวิจัย และแบบ ประเมินความพึงพอใจต่อแนวทางการพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน สถิติที่ใช้ในการบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย ด้านสภาพปัญหาของการดำ เนินงานด้านการวิจัยในชั้นเรียน พบว่า ครูผู้สอน ส่วนมากยังไม่ได้ลงมือทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ขาด ทักษะในการทำวิจัยในชั้นเรียน ครูบางส่วนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำวิจัยในชั้นเรียน ที่ไม่ถูกต้อง การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน ที่ได้ดำ เนินการตามรูปแบบการพัฒนาที่ได้กำ หนดไว้ พบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำ วิจัยในชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้น มีความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการทำ วิจัยในชั้นเรียน สามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียน มีทักษะในการทำ วิจัย ในชั้นเรียน ตามกระบวนการวิจัย เข้าใจองค์ประกอบของการทำวิจัย แต่ทักษะในการสร้างเครื่องมือ การหาคุณภาพเครื่องมือยังไม่ดีเท่าที่ควร

บรรณานุกรม

ไข่มุก ฉันประเดิม. (2552). การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านห้วยกอก หนองเค็ม อำ เภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ณรงค์ คุ้มภัยเพื่อน. (2550) การพัฒนาครูด้านกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนดูนสาด สังกัดสำ นักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ดนัย บัวสถาพร. (2550) การพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ของโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลราชบุรี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี. ดรุณี อาจปุระ. (2543). ความตองการเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ. วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยขอนแก่น. นิรมล ทองตัน. (2550) การพัฒนาการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในโรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) อำ เภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. พิสณุ ฟองศรี. (2549). การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: สุทธาการพิมพ์. ศึกษาธิการ, กระทรวง. (2545) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2545. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ลาดพร้าว. สุวิมล ว่องวาณิช. (2550). การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. _______. (2544). การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรไทย. สำ นักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. (2545). การนิเทศเพื่อพัฒนาการวิจัย ในสถานศึกษา.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา. สำ นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2554). แนวทางการบริหารจัดการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ. อํานาจ ศรีแสง. (2542). การศึกษาการพัฒนาบุคลากรในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ: ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดมุกดาหาร. ปริญญานิพนธปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ความคิดเห็น