โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน การจัดการขยะต้นทางและเพิ่มมูลค่าของขยะเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิต ในโครงการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 11 กันยายน 2564

ความคิดเห็น