เข้าร่วมอบรมเรื่อง “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน ได้ผลงานวิชาการ และบริการแก่ชุมชน ในวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2564 (ในรูปแบบออนไลน์)

ความคิดเห็น