ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2564
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจประเมินที่ให้โอกาสได้ร่วมเรียนรู้ จนการตรวจสำเร็จลุล่วง ผ่านการประเมิน
รศ.นฤมล อัศวเกศมณี ประธาน
ผศ.ไปรมา เฮียงราช กรรมการ
อ.ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ กรรมการ

ความคิดเห็น