ทีมผการันดูล (พื้นที่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์)ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาค เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม U2T HAKATHON 2021 ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ระดับภูมิภาค เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ระหว่างวันที่ 17- 18 กรกฏาคม 2564

ความคิดเห็น