บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ้าทอพื้นบ้านสินค้าระดับพรีเมี่ยมกลุ่ม ชาติพันธุ์เขมร 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ้าทอพื้นบ้านสินค้าระดับพรีเมี่ยม กลุ่มชาติพันธุ์เขมร และ 3) ศึกษาการยอมรับของผู้ใช้ที่มีต่อระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ้าทอพื้นบ้านสินค้า ระดับพรีเมี่ยมกลุ่มชาติพันธุ์เขมร กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ค้าผ้าทอมือ กรรมการหมู่บ้าน และสมาชิกกลุ่มหัตถกรรม พื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในจังหวัดบุรีรัมย์ที่เข้ารับการอบรมการใช้ จ านวน 35 คน ลูกค้าและผู้ใช้ทั่วไป จ านวน 93 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบ และแบบวัดการยอมรับของผู้ใช้ที่ มีต่อระบบ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ้าทอพื้นบ้านสินค้าระดับพรีเมี่ยมกลุ่มชาติพันธุ์เขมร ท างานในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันที่มีการท างานหลัก 4 กระบวนการ คือ 1.1) จัดการข้อมูลพื้นฐาน 1.2) สั่งซื้อ สินค้า 1.3) ช าระเงิน และ 1.4) รายงาน 2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจในการใช้ งานระบบโดยรวม และรายด้านทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านเนื้อหาของเว็บไซต์ ด้านการออกแบบเว็บไซต์ และด้าน กระบวนการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับมาก และ 3) ผลการศึกษาการยอมรับของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ พบว่า ผู้ใช้ยอมรับระบบโดยรวม และรายปัจจัยทั้ง 2 ปัจจัย คือ การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ และการรับรู้ถึงความง่ายใน การใช้งาน อยู่ในระดับมากเช่นกัน

ไฟล์แนบ

pdf 242047-Article Text-855187-1-10-20210625

ขนาดไฟล์ 540 KB | จำนวนดาวน์โหลด 278 ครั้ง

ความคิดเห็น