ในระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2564 เป็นวิทยากรโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นฐาน (Smart Program) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ความคิดเห็น