เข้าร่วมโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกรอบมาตราฐานผลการเรียนรู้สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 29 เมษายน 2564

ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการทวนสอบภายนอก ได้แก่
1) ผศ.ดร. พรรณี แพงทิพย์
2) อาจารย์ ดร. วิยดา ยะไวทย์

 

ความคิดเห็น