เข้าร่วมกิจกรรมอบรม “เทคนิคพื้นฐานการใช้งานเครื่อง Fourier Transform Infrared (FT-IR) Spectrometer and Microscope” จัดโดยศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564

 

ความคิดเห็น