ศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ บริษัท เพอร์กินเอลเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดการอบรมผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง
“เทคนิคพื้นฐานการใช้งานเครื่อง
FTIR-Microscope (Fourier-Transform Infrared Spectroscopy)”
วันที่ 21/07/64
เวลา 9.00-12.00 น.
รายละเอียด :
– หลักการและทฤษฎีเบื้องต้นของเครื่อง FTIR /Microscope-FTIR
– วิธีการเตรียมสารเคมีและข้อควรระวังในการใช้งาน
– การประยุกต์ใช้งาน
– การแปรผลการวิเคราะห์

ความคิดเห็น