ศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด จัดการอบรมผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง
“การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในพืชด้วยเทคนิค HPLC”
วันที่ 16/07/64
เวลา 9.00-15.30 น.
รายละเอียด :
– หลักการและทฤษฎีเบื้องต้นของเครื่อง HPLC/LCMS
– วิธีการเตรียมสารเคมีและข้อควรระวังในการใช้งาน
– การประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์สมุนไพร/กัญชา
– การแปรผลการวิเคราะห์

ความคิดเห็น