เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและแปรรูป (วท.บ.) 13 กรกฎาคม 2564
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์  ศรีแก้ม เป็นประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจสนย์อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล  กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ กรรมการ
และอาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร  เลขานุการ
ณ ห้องประชุมสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น