– ในวันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ที่ห้องประชุม สหวิทยาการจัดการ
พบกับรองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์ ในหัวข้อ
“เขียนข้อเสนอโครงการอย่างไร จึงจะได้รับทุนวิจัยจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แบบตรง”

ความคิดเห็น