วิทยากร “อบรมการประกอบอาชีพในการทำขนมสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ ประจำปี 2564” วันที่ 5 เมษายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น