เป็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ครั้งที่ 2 ออนไลน์
วันที่ ๒๗ สิงหาคม 2564

 

ความคิดเห็น