วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และเทคนิคการยืดอายุการเก็บรักษาพริกแกง” ในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น