วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน” (ขนมไทยแคลอรี่ต่ำ) (ในรูปแบบออนไลน์) ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ณ สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น