ลงพื้นที่โครงการวิจัย “การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าใหม่สำหรับธุรกิจข้าวเม่านางรอง”  ภายใต้การสนับสนุนทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่ (บพท.) ณ หมู่บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนารอง จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น