โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

และการกระจายรายได้ ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2564

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

*************************************************

 กิจกรรมส่งเสริมการดูแลความสะอาด ศูนย์สุขภาพชุมชน ให้ความรู้ความเข้าใจรณรงค์ในการฉีดวัคซีน พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพป้องกันโควิด ให้ความรู้เรื่อง โควิด

ความคิดเห็น