นำเสนอปิดเล่มโครงการ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เขตชีวมณฑลภูเขาไฟ 6 ลูก จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อยอดจากการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

แหล่งทุน

หน่วยงานบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

ความคิดเห็น