เข้าร่วม “งานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ และพิธีเปลี่ยนผ้าอังสะ” ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต พิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้อาวุโส  วันที่ 2 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น