เข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานเครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM) และ Transmission Electron Microscopes (TEM)” ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 จัดโดยศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน

ความคิดเห็น