วันที่ 7 -8 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น.
สถานที่ Class Cafe บ้านเกาะ จังหวัดนครราชสีมา

Intro to Data Science
Basic SQL
Basic Google Sheets