วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เรื่อง “การประเมินพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในสถานการณ์โควิดแบบออนไลน์และผสมผสาน” วิทยากรโดย รศ.ดร. อรพรรณ บุตรกตัญญู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความคิดเห็น