เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

สำหรับบุคคลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563  เวลา 08.00 – 16.30  น. 

 

 

Website คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  http://hs.bru.ac.th/

เพจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ้https://www.facebook.com/groups/280719149213878/?epa=SEARCH_BOX

ช่อง News คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ https://www.youtube.com/channel/UC-FcyptlRBXchZ4LGxZcZKA?view_as=subscriber

ไฟล์แนบ

pdf คำสั่งอบรม-ICT

ขนาดไฟล์ 2 MB | จำนวนดาวน์โหลด 123 ครั้ง

About the author

การศึกษา ระดับอนุปริญญา: เอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวส.) ระดับปริญญาตรี: ภาษาอังกฤษ (คบ) ปริญญาตรี 2 ปี หลัง ตำแหน่งพนักงานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ความคิดเห็น