วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เรื่อง “การจัดประสบการณ์โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย” วิทยากรโดย รศ.ดร. อรพรรณ บุตรกตัญญู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความคิดเห็น