วันที่ 5 เมษายน 2564 ได้เข้าร่วมอบรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community) ประจำปี 2564

ความคิดเห็น