ร่วมสังเคราะห์ข้อมูลชุมชนกันผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้โครงการการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าทอมือด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการตลาดแบบเชิงรุกสู่เส้นทางการเป็นมิตรภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Products) ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมสุขภาวะสร้างสรรค์และสร้างสุขอย่างยั่งยืน ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 7 เมษายน 2564

ความคิดเห็น