วันที่ 7 กันยายน 2564 ได้รับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยของนางสาววนิดา ผูกพันธ์ เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติที่มีต่อทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น