สนับสนุนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

  • มีข่าวสารโครงการกิจกรรม บทความ รูปภาพ ส่งเผยแพร่ใน Website หน่วยงานที่สังกัด
    • http://pa.bru.ac.th/ [สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์]
    • http://pa.bru.ac.th/2021/08/15/constitution2560/ [รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย]
  • มีบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ที่อยู่ในระบบการจัดการเรียนการสอนบนเครือแม่ข่ายของมหาวิทยาลัย

ความคิดเห็น