วันที่ 8-9 เมษายน 2564 อบรมเรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพ: เทคนิคและตัวอย่างการเขียนรายงานการวิจัย เป็นการอบรมทางออนไลน์ จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ความคิดเห็น