วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนและการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลออนไลน์ภายใต้สถานการณ์และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมพุทธรักษาชั้น 3 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น