วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เข้าอบรมการเขียน SAR ระดับหลักสูตร โดยมีอาจารย์คณะวิทยาการจัดการและคณะมนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์เข้าร่วมฟังการบรรยายจากวิทยาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์ พวงยาณี ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคาร 15

ความคิดเห็น