อบรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเขียนโครงร่างการวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยฯ: แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายในและภายนอกสถาบัน ในวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

https://www.facebook.com/ttggs.rtsh

 

https://hs.bru.ac.th/2023/03/26/training-30-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2566/

 

ความคิดเห็น