วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการการสร้างดิจิทัลคอนเทนต์อย่างง่ายด้วย WordPress ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้อาจารย์ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

ความคิดเห็น