วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เข้าร่วมประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2564 ทางออนไลน์ ซึ่งเป็นการประชุมคณาจารย์ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

ความคิดเห็น