คณาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์นำนักศึกษา ศูนย์ ศส.ปชต.มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้กำหนดแผนการจัดอบรมดังกล่าว โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย จำนวน ๑๘๙ ตำบลละ ๘ คน กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน ๑๒ คน ครู กศน.ผู้ประสานงานอำเภอ และครู กคนผู้ประสานงานระดับตำบลทุกตำบล อบรมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๗๓๖ คนแบ่งเป็น๔ รุ่น รุ่นละ ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๒๗ -๒๘ เมษายน ๒๕๖๖  

 

ความคิดเห็น