การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา2563
ณ ห้องประชุมบัณฑิตสิทยาลัย ชั้น9
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ความคิดเห็น