กิจกรรมรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในชุมชน “โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า มูลนิธิถันยรักษ์ต้านมะเร็งเต้านม” วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.30 – 16.๐0 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบรหารส่วนตำบลสระบัว ต.สระบัว อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น